Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Об'єднана Європа: від мрії до реальності

Поділіться цією сторінкою:

Права людини, демократія, верховенство права, повага до життя людини, мир, особиста свобода, толерантність –  ці європейські цінності не просто обіцянка. Вони закладені в угодах і закарбовані в законодавстві. А єдність цих цінностей – фундамент, на якому стоїть Європейський Союз. Європейці створили систему – Європейський Союз, щоб підтримувати та захищати свої цінності.

Становлення Європейського Союзу - це складний, багатоетапний процес, в ході якого державам-членам довелось відповідати на гострі економічні, соціальні та політико-правові виклики.

Представляємо книги про історію створення Європейського Союзу, основні напрями політики Європейської спільноти, про видатні особисті, які зробили вагомий внесок у розвиток європейської цивілізації, економічні та фінансові відносини в ЄС.

Право Європейського Союзу є важливим не лише для держав-членів Євросоюзу, але також і для держав, котрі різним чином поєднані з Євросоюзом, в тому числі і для України.

Представлені книги є частиною фондів нашої молодіжної бібліотеки .

Даткову інформацію отримаєте  в нашому електронному каталозі  бібліотеки.

Читайте та дізнавайтесь більше про Європейський Союз.

Віднянський, С.В. Віднянський, С.В. Об'єднана Європа: від мрії до реальності [Текст]: Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С. В. Віднянський, А. Ю. Мартинов. - Вид. 2-ге, доп. і переробл. - К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2011. - 395 с.
У книзі подані політичні біографії сімнадцяти діячів, котрі відіграли суттєву роль в історії європейської інтеграції: німців, французів, британців, чехів, австрійця, італійця, поляка та росіянина. Своїми ідеями, поглядами та діяльністю вони помітно вплинули на розвиток та формування сучасної моделі об'єднаної демократичної Європи.
Копійка, В. В. Копійка, В. В.
Європейський Союз: історія і засади функціонування [Текст]: Навчальний посібник / Копійка, Валерій Володимирович, Шинкаренко, Тетяна Іванівна; За ред. Л.В.Губерського; Передм. та післям. авт. - Вид. 2-ге, випр. і доп. - К.: Знання, 2012. - 759 с.
Видання висвітлює історію та сучасний стан європейської інтеграції. Основні етапи розвитку Європейського Союзу відповідають розділам книги, що дає можливість повністю простежити послідовність євроінтеграційного процесу, становлення спільного економічного, соціального, валютно-фінансового, політико-правового, науково-дослідного простору, простору свободи, безпеки та законності. Особлива увага приділена проблематиці відносин України та Європейського Союзу.
Право Європейського Союзу [Текст]: Навчальний посібник / Під ред. В.М.Бесчастного. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2011. - 366 с.
У навчальному посібнику наводиться узагальнена інформація про цілі, завдання, принципи Європейського Союзу, систему його органів, механізм створення та застосування юридичних норм на загальноєвропейському рівні. Окремий розділ присвячено питанням адаптації українського законодавства до права Європейського Союзу.
Штрайнц, Р. Штрайнц, Р.
Європейське право [Текст] = Europarecht / Streinz, Rudolf; Пер. з нім. К.Котюк; Наук. ред. укр. вид. М.Микієвич; Передм. авт. - Львів: Астролябія, 2009. – 480 с. Книга професора Мюнхенського університету Рудольфа Штрайнца належить до числа найкращих університетських підручників із європейського права. Вона присвячена вивченню права Європейського Союзу і, зокрема, права Європейських Спільнот як найважливішої основи Союзу. Нове видання бере до уваги зміни, пов'язані з розширенням ЄС. Конкретні ж юридичні випадки, на прикладах яких розкриваються окремі теми, та ретельно опрацьована бібліографія робить це видання не лише підручником для студентів у звичному розумінні, а й своєрідним довідником як для українських аспірантів та докторантів, так і для дослідників та юристів-практиків.
Самые красивые города Европы : Открытия, путешествия, отдых, история, современность / Пер. с нем. М.Ждановой. - Материалы любезно предоставили: с.477. - Введение: с.5; Об авторах: с.476. - 480 с. : іл.
Книга познайомить вас з найпривабливішими, красивими, хвилюючими містами Європи. Вона підготує до захоплюючих подорожей, підкаже, як скласти план поїздки за бажанням і настроєм - на день-другий або на цілий тиждень. Це і відрізняє представлене видання від звичайних путівників: розповідь про кожне з міст пов'язана з певними темами. А вони, зрозуміло, обрані за єдиним принципом - повідомити найзахоплюючі, найхарактерніші та найоригінальніші відомості про кожне місто. Автори нарисів і фотографій представили найцікавіші об'єкти в красивих містах Європи та подали їх вам професійно і з великим знанням справи, а часом під несподіваним кутом зору.
Иванова, Ю.А. Иванова, Ю.А.
Все о Франции / Предисловие Ю. В. Макарова; Худож.-оформители Б. Ю. Бублик, С. И. Правдюк. - Харьков : Фолио, 2006. - 543 с. : ил. - (Страны мира). - Список использованных источников информации: с. 541; Список использованных веб-сайтов: с. 541.
Ви ще не були у Франції? Тоді ця книга для вас! Збираючись в дорогу, обов'язково прочитайте, адже вона не тільки розповідає про історію цієї чудової красивої країни, а й відкриває вам багато його таємниці, а також вказує на ті моменти, на які слід звернути увагу подорожуючим по ній. Франція нам знайома з дитинства: великі письменники, художники і полководці... Автор книги проводить екскурсію не лише з історії країни, але і по сучасній Франції, а також розповідає про Париж - відому столицю моди. У книзі, крім довідкової інформації, представлені яскраві ілюстрації.
Арах, Метка Арах, Метка.
Европейский союз = Evropska unija: Vizija politicnega zdruzevanij: Видение политического объединения [Текст]: / Арах, Метка; Пер. с слов. И.Б.Хлебниковой. - М.: Экономика, 1998. - 468 с. В книге словенского политолога и правоведа содержится обширный исторический, политический и правовой анализ механизмов и институтов Европейских сообществ от самого начала интеграционных процессов в Европе до их новейших достижений.
Бєлоглавек, О. Бєлоглавек, О.
Економічне право Європейського Союзу / Бєлоглавек, Олександр; Пер. з англ. Гріліхеса І. В. - К.: Таксон, 2003. - 746 с. Робота чеського фахівця в галузі міжнародного та Європейського права професора О. Бєлоглавека присвячується актуальним проблемам Європейського економічного права. В книзі розглядається процес створення та розвитку Європейського економічного права, структура та повноваження органів ЄС, нормативне регулювання торгово-економічних та фінансових відносин у межах Європейського Союзу.
Зіллер, Жак Зіллер, Жак.
Політико-адміністративні системи країн ЄС [Текст]: Порiвняльний аналiз / Зіллер, Жак; Пер. с фр. В.Ховхун. - К.: Основи, 1996. - 420 с. Загальні історичні відомості, а також дані про владні структури й чинники політичного життя, проаналізовані у даній праці, дають уявлення про місце розпорядчих органів державного управління в країнах Європейського Союзу. Особливу увагу автор приділяє юридичним засадам адміністративних апаратів, їхнім організаційним нормам, а також висвітлює різні форми контролю за адміністративною діяльністю.
Дейвис, Гарет Дейвис, Гарет.
Право внутреннего рынка Европейского Союза [Текст]: Учеб. пособие / Дейвис,Гарет; Пер. с англ. М.Ю.Зарицкой. - К.: Знання-Прес, 2004. - 422 с. Эта книга - первое учебное пособие, посвященное наиболее значительной сфере права Европейского Союза - праву внутреннего рынка, где раскрываются основные правила передвижения лиц и перемещения товаров, услуг и капитала, анализируются ключевые дела Суда Европейских Сообществ по этим вопросам. Право внутреннего рынка ЕС рассматривается в широком юридическом и социальном контексте. Приводятся исчерпывающие указатели судебных дел, статей Договоров ЕС и указатель документов Сообщества, посвященных внутреннему рынку ЕС.
Дэйвис, Кэрен Дэйвис, Кэрен.
Право Европейского Союза [Текст] / Дэйвис, Кэрен; Пер. со 2-го англ. изд. - К.: Знання, 2005. - 406 с. В предлагаемой книге раскрываются как традиционные, так и новые составляющие общей системы права Европейского Союза. Особое внимание уделяется таким ее элементам, как соотношение права ЕС и национального права, свобода перемещения товаров и свобода передвижения лиц, антимонопольное право и др. Кроме того, кратко изложена история развития права ЕС, определены факторы, обусловившие его появление. Освещены наиболее актуальные на сегодня проблемы ЕС, в частности его расширение и принятие Европейской Конституции.
Європейський Союз: дезінтеграція чи відродження? Джордж Сорос у бесідах із Грегором Петером Шміцем [Текст] = The Tragedy of the European Union : Науково-публіцистичне видання / Пер. з англ. Н.Комарової. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2015. - 240 с. : іл. - Бібліографія: с.236. - Передмова до українського видання: с.9; Передмова: с.17; Вступ: с.23; Примітки: с.225.
Карлін, М. І. Карлін, М. І.
Фінанси країн Європейського союзу [Текст]: Навчальний посібник / Карлін, Микола Іванович. - К.: Знання, 2011. - 639 с. Автор проаналізував фінансові системи 27 країн-членів Європейського Союзу. Значну увагу приділено особливостям фінансових систем постсоціалістичних країн, які увійшли в ЄС у 2004 та 2007 рр
Кібенко, О. Р. Кібенко, О. Р.
Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи [Текст]: Перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України / Кібенко, Олена Рувімівна. - Х.: Страйд, 2005. - 432 с. Основним предметом даного дослідження виступає право Європейського Союзу (як наднаціонального утворення), право Великобританії, а також законодавчий досвід інших країн: США, Канади, Австралії. Для українського читача стане в нагоді аналіз правової бази процесу адаптації законодавства України до європейського та порівняльний аналіз регулювання окремих груп правовідносин у праві ЄС, Великобританії та України. Особлива увага приділена проблемам, що виникають у практиці застосування нового законодавства України - Цивільного та Господарського кодексів, Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємцїв".
Кравчук, І.В. Кравчук, І.В.
Гармонізація національних правових систем з правом ЄС [Текст] / І. В. Кравчук, М. В. Парапан ; Міністерство юстиції України; Центр європейського та порівняльного права. - К.: Слово, 2004. - 320 с. Запропонована книга включає: короткий огляд природи та джерел права ЄС, аналіз взаємодії права ЄС із національними правовими системами держав-членів ЄС; узагальнення та аналіз досвіду нових держав-членів ЄС - країн Центральної та Східної Європи у сфері гармонізації національного права з acquis communautaire в процесі підготовки до приєднання до ЄС; правові засади та аналіз механізму адаптації права України до права ЄС; пропозиції щодо вдосконалення правового, інституційного, кадрового, інформаційного та фінансового забезпечення процесу адаптації права України до права ЄС.
Мусис, Ніколас Мусис, Ніколас.
Усе про спільні політики Європейського Союзу / Мусис, Ніколас ; Пер. з англ. - К. : К.І.С., 2005. - 466 с. - Покажчик: с. 462. Книга подає повний огляд ключових питань економічної та політичної інтеграції в Європейському Союзі.
Шамборовський, Г. О. Шамборовський, Г. О.
Регіональна політика Європейського Союзу [Текст]: Навчальний посібник / Шамборовський, Григорій Олегович ; Вст. сл. авт. - К.: Знання, 2011. - 187 с. У посібнику розглянуто теоретико-методологічні основи та еволюцію регіональної політики, поняття регіону, території, сучасні напрями розвитку регіональної економіки. Проаналізовано основні принципи організації, фінансування та соціально-економічної ефективності регіональної політики ЄС
Шульце, Гаген Шульце, Гаген.
Історія Німеччини [Текст] / Пер. з нім. О.Насика. - К. : Наука, 2010. - 280 с. : іл.; фотогр. - Вибрана бібліографія: с.261. - Передмова: с.6; Іменний покажчик: с.265. - ISBN 9789669697264 : (В обкл.) 40-00.

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ