Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

«Європа - це мрія про єдність»

Поділіться цією сторінкою:

Поняття «Європа» сприймається не лише як географічна категорія, але й як своєрідна система цінностей, понять та норм, що стали загальними для всього європейського суспільства

Ідея об'єднаної Європи має багатовікову традицію. Але перші практичні кроки до реалізації ідеї загально-європейського об'єднання були зроблені у другій половині 40-х років XX століття. Наприкінці Другої світової війни, коли постало питання про майбутній устрій Європи, Люсьєн Февр, відомий французький історик, висловив думку більшості європейців – «Європа - це мрія про єдність».  

Від мрії до реальності. Історія створення ЄС.

Формування та розвиток Європейських Співтовариств, становлення Європейського Союзу - це складний, багатоетапний процес, в ході якого державам-членам довелось відповідати на гострі економічні, соціальні та політико-правові виклики.

Всі книги є частиною фонду читальної зали нашої бібліотеки. Звертайтеся за тел.: (044) 288 30 12
 Право внутреннего рынка ЕвропейскогоСоюза Дейвис, Гарет. Право внутреннего рынка ЕвропейскогоСоюза [Текст]: Учеб. пособие / Дейвис,Гарет; Пер. с англ. М.Ю.Зарицкой. - К.: Знання-Прес, 2004. - 422 с. Эта книга - первое учебное пособие, посвященное наиболее значительной сфере права Европейского Союза - праву внутреннего рынка, где раскрываются основные правила передвижения лиц и перемещения товаров, услуг и капитала, анализируются ключевые дела Суда Европейских Сообществ по этим вопросам. Право внутреннего рынка ЕС рассматривается в широком юридическом и социальном контексте. Приводятся исчерпывающие указатели судебных дел, статей Договоров ЕС и указатель документов Сообщества, посвященных внутреннему рынку ЕС.
Усе про спільні політики Європейського Союзу Мусис, Ніколас. Усе про спільні політики Європейського Союзу [Текст] / Мусис, Ніколас; Пер. з англ. - К.: К.І.С., 2005. - 466 с. Огляд ключових питань економічної та політичної інтеграції в Європейському Союзі, представлений у цій праці, включає в себе аналіз правової та інституційної бази, історичних етапів інтеграції, різноманітних напрямків спільних політик ЄС. Перевагою публікації є багаторічний (від 1967 року) досвід роботи автора в Європейській Комісії, незаперечна репутація, підтверджена щорічними перевиданнями його праць з проблематики ЄС.
Регіональна політика Європейського Союзу Шамборовський, Григорій Олегович. Регіональна політика Європейського Союзу [Текст]: Навчальний посібник / Шамборовський, Григорій Олегович ; Вст. сл. авт. - К.: Знання, 2011. - 187 с. У посібнику розглянуто теоретико-методологічні основи та еволюцію регіональної політики, поняття регіону, території, сучасні напрями розвитку регіональної економіки. Проаналізовано основні принципи організації, фінансування та соціально-економічної ефективності регіональної політики ЄС.
Економічне право Європейського Союзу Бєлоглавек, Олександр. Економічне право Європейського Союзу / Бєлоглавек, Олександр; Пер. з англ. Гріліхеса І. В. - К.: Таксон, 2003. - 746 с. Робота чеського фахівця в галузі міжнародного та Європейського права професора О. Бєлоглавека присвячується актуальним проблемам Європейського економічного права. В книзі розглядається процес створення та розвитку Європейського економічного права, структура та повноваження органів ЄС, нормативне регулювання торгово-економічних та фінансових відносин у межах Європейського Союзу.
Фінанси країн Європейського союзу Карлін, Микола Іванович. Фінанси країн Європейського союзу [Текст]: Навчальний посібник / Карлін, Микола Іванович. - К.: Знання, 2011. - 639 с. Автор проаналізував фінансові системи 27 країн-членів Європейського Союзу. Значну увагу приділено особливостям фінансових систем постсоціалістичних країн, які увійшли в ЄС у 2004 та 2007 рр.
Формула багатонаціональної інтеграції країн ЄС передбачає створення незліченних зв’язків між націями-учасницями цього процесу, які полягають у спільних законах та політиці, що регулюють їхню економічну і фінансову діяльність.

Інтеграція – формула стабільності. Економічні та фінансові відносини в ЄС.

Збірка договорів Ради Європи Збірка договорів Ради Європи [Текст]: Українська версія / Відпов. за випуск вид. Є.М.Вишневський. - К.: Парламентське видавництво, 2000. - 656 с. Це видання надає можливість ознайомитися із низкою договорів, які мають непересічне значення для правового захисту осіб, до яких вони застосовуються. Наведені договори стосуються прав людини, меншин, демократії та транскордонного співробітництва на місцевому рівні, культури, освіти, спорту, засобів масової інформації, співробітництва у галузі права, навколишнього середовища, соціальних питань.
Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи Кібенко, Олена Рувімівна. Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи [Текст]: Перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України / Кібенко, Олена Рувімівна. - Х.: Страйд, 2005. - 432 с. Основним предметом даного дослідження виступає право Європейського Союзу (як наднаціонального утворення), право Великобританії, а також законодавчий досвід інших країн: США, Канади, Австралії. Для українського читача стане в нагоді аналіз правової бази процесу адаптації законодавства України до європейського та порівняльний аналіз регулювання окремих груп правовідносин у праві ЄС, Великобританії та України. Особлива увага приділена проблемам, що виникають у практиці застосування нового законодавства України - Цивільного та Господарського кодексів, Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємцїв".
Гармонізація національних правових систем з правом ЄС Кравчук, І.В. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС [Текст] / І. В. Кравчук, М. В. Парапан ; Міністерство юстиції України; Центр європейського та порівняльного права. - К.: Слово, 2004. - 320 с. Запропонована книга включає: короткий огляд природи та джерел права ЄС, аналіз взаємодії права ЄС із національними правовими системами держав-членів ЄС; узагальнення та аналіз досвіду нових держав-членів ЄС - країн Центральної та Східної Європи у сфері гармонізації національного права з acquis communautaire в процесі підготовки до приєднання до ЄС; правові засади та аналіз механізму адаптації права України до права ЄС; пропозиції щодо вдосконалення правового, інституційного, кадрового, інформаційного та фінансового забезпечення процесу адаптації права України до права ЄС.
Конституційні акти Європейського Союзу. Ч.1 Конституційні акти Європейського Союзу. Ч.1 [Текст] / Упоряд. Г.Друзенко; За. ред. Т.Качки. - К.: Юстініан, 2005. - 512 с. У книжці подано український переклад консолідованих версій установчих договорів ЄС та проекту Договору про запровадження Конституції для Європи - актів, що закладають основи правової системи Європейського Союзу. Український переклад більшості документів, наведених у цій книжці, здійснено вперше.
Право Європейського Союзу: англо-українсько-російський глосарій Дахно, Іван Іванович. Право Європейського Союзу: англо-українсько-російський глосарій [Текст] / Дахно, Іван Іванович ; Передм. автора. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 234 с. Книга місить понад півтори сотні офіційно сформульованих понять у сфері права Європейського Союзу. Українсько- та російськомовний переклад виконано максимально точно без штучного редагування. Поданий матеріал зацікавить також тих, хто вивчає ділову англійську, українську та російську мови. Глосарій може бути у нагоді при вивченні, наприклад, таких дисциплін як «Міжнародне право», «Право Європейського Союзу», «Конституційне право зарубіжних країн», «Міжнародна економіка» тощо.
Право Европейского Союза Дэйвис, Кэрен. Право Европейского Союза [Текст] / Дэйвис, Кэрен; Пер. со 2-го англ. изд. - К.: Знання, 2005. - 406 с. В предлагаемой книге раскрываются как традиционные, так и новые составляющие общей системы права Европейского Союза. Особое внимание уделяется таким ее элементам, как соотношение права ЕС и национального права, свобода перемещения товаров и свобода передвижения лиц, антимонопольное право и др. Кроме того, кратко изложена история развития права ЕС, определены факторы, обусловившие его появление. Освещены наиболее актуальные на сегодня проблемы ЕС, в частности его расширение и принятие Европейской Конституции.
Право Європейського Союзу Право Європейського Союзу [Текст]: Навчальний посібник / Під ред. В.М.Бесчастного. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2011. - 366 с. У навчальному посібнику наводиться узагальнена інформація про цілі, завдання, принципи Європейського Союзу, систему його органів, механізм створення та застосування юридичних норм на загальноєвропейському рівні. Окремий розділ присвячено питанням адаптації українського законодавства до права Європейського Союзу.
Європейське право Штрайнц, Рудольф. Європейське право [Текст] = Europarecht / Streinz, Rudolf; Пер. з нім. К.Котюк; Наук. ред. укр. вид. М.Микієвич; Передм. авт. - Львів: Астролябія, 2009. – 480 с. Книга професора Мюнхенського університету Рудольфа Штрайнца належить до числа найкращих університетських підручників із європейського права. Вона присвячена вивченню права Європейського Союзу і, зокрема, права Європейських Спільнот як найважливішої основи Союзу. Нове видання бере до уваги зміни, пов'язані з розширенням ЄС. Конкретні ж юридичні випадки, на прикладах яких розкриваються окремі теми, та ретельно опрацьована бібліографія робить це видання не лише підручником для студентів у звичному розумінні, а й своєрідним довідником як для українських аспірантів та докторантів, так і для дослідників та юристів-практиків.
Під європейським правом розуміється правове регулювання відносин у Європі, що охоплюють організацію й діяльність практично всіх європейських міжнародних організацій, сукупність економічних, соціальних, політичних, наукових і культурних відносин. Право Європейського Союзу є важливим не лише для держав-членів Євросоюзу, але також і для держав, котрі різним чином поєднані з Євросоюзом, в тому числі і для України.

ЄС - загально-європейський правовий простір. Право Європейського Союзу.

Політико-адміністративні системи країн ЄС Зіллер, Жак. Політико-адміністративні системи країн ЄС [Текст]: Порiвняльний аналiз / Зіллер, Жак; Пер. с фр. В.Ховхун. - К.: Основи, 1996. - 420 с. Загальні історичні відомості, а також дані про владні структури й чинники політичного життя, проаналізовані у даній праці, дають уявлення про місце розпорядчих органів державного управління в країнах Європейського Союзу. Особливу увагу автор приділяє юридичним засадам адміністративних апаратів, їхнім організаційним нормам, а також висвітлює різні форми контролю за адміністративною діяльністю.
Европейский союз = Evropska unija: Vizija politicnega zdruzevanij: Видение политического объединения Арах, Метка. Европейский союз = Evropska unija: Vizija politicnega zdruzevanij: Видение политического объединения [Текст]: / Арах, Метка; Пер. с слов. И.Б.Хлебниковой. - М.: Экономика, 1998. - 468 с. В книге словенского политолога и правоведа содержится обширный исторический, политический и правовой анализ механизмов и институтов Европейских сообществ от самого начала интеграционных процессов в Европе до их новейших достижений.

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ