Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Якщо зробити три помилки у слові „сесія” ?...

Поділіться цією сторінкою:

Настав місяць січень, а це означає, що сесія у самому розпалі!!! Багато питань, ну дуууууже багато книжок та підручників і ну просто обмаль часу на підготовку?! Знайома ситуація? Не панікуйте! Ми підібрали для вас саме те, що вам треба – найновіші підручники та посібники, з максимумом корисної та актуальної інформації на мінімумі сторінок!

Вас чекають книжки з різних галузей знань: економіки, психології, філософії, соціології, туризму, мовознавства, культурології, історії і ще багато-багато іншого, які обов’язково допоможуть вам вразити найприскіпливішого викладача та скласти іспити виключно на „відмінно”!!!

Успіху вам і нехай слово „сессія” вас більше не лякає!!!

Економічні науки

 
 

 

Цінні папери: підручник / Під ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2011. – 1094 с. – (Серія „Класичний університетський підручник”).
Пропоноване видання – фундаментальне системне дослідження цінних паперів та їх економічної природи. За змістом це якісно новий підручник, в якому застосовано новітні методичні прийоми викладу навчального матеріалу, чітко визначено ключові проблеми, систематизовано основні засади розміщення й обігу цінних паперів. Високу цінність підручнику надають також комплексний аналіз міжнародного досвіду і національних особливостей оцінювання різних видів цінних паперів, лаконічний виклад матеріалу та інформаційна насиченість кожного розділу.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.

 

 
 

 

Страхування: практикум: навчальний посібник / Під ред. В.Д.Базилевича. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К. : Знання, 2011. – 607 с. – (київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років).


Пропонований навчальний посібник покликаний наблизити теоретичні знання у сфері страхування до потреб практики. До кожної глави посібника подано основні теоретичні положення з базового курсу страхування, визначення основних понять та категорій, необхідні формули, тестові завдання, запитання для перевірки знань, задачі різного рівня складності.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів страхових дисциплін, економістів-практиків, які працюють у сфері страхового бізнесу.

 

 
 

 

Франчайзинг: навчальний посібник / Під ред. О.Є.Кузьміна. – К.: Знання, 2011. – 267 с.

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та прикладні засади франчайзингу: сутність, види, переваги недоліки франчайзингу, особливості формування та розвитку франчайзингових відносин, послідовність формування та засоби економічного обгрунтування франчайзингових систем, економічний зміст і порядок встановлення франчайзингових платежів, показники оцінювання економічної ефективності діяльності франчайзингових підприємств, особливості розвитку франчайзингових мереж в Україні.

 

 
 

 

Кузик С.П.

Географія туризму: навчальний посібник / С.П.Кузик. – К. : Знання, 2011. – 271 с.

Які питання обгрунтовує наука „Географія туризму”? Які методи дослідження розвитку туризму та чинники формування туристичної привабливості території? Які особливості розвитку туризму та чинники формування туристичної привабливості території? Які особливості розвитку туризму в світі та в Україні? На ці й інші питання ви отримаєте відповідь у запропонованому навчальному посібнику, а також дізнаєтесь про туристичні ресурси, методи їх оцінки, основні форми та види туризму.

 

Гуманітарні науки

 
 

 

Практикум перекладу. Англійська – українська: підручник / Н.В.Бідасюк, Р.В.Бондар, Ю.В.Якимчук та ін. – К.: Знання, 2011. – 431 с.

Це новаторський підручник, який вдало поєднує кращі вітчизняні методики викладання перекладу та зарубіжні комунікативні підходи, характерні для британських та американських підручників. У підручнику наведено тексти для синхронного та послідовного перекладу, перекладу відеоматеріалів і фільмів, вправи на прагматичну адаптацію, розпізнавання і відтворення термінології, оцінку адекватності та еквівалентності перекладу. Теоретична частина супроводжується вправами на закріплення вивченого матеріалу та оволодіння фаховими навичками перекладу.

 

 
 

 

Мовчан В.С.

Естетика: навчальний посібник. – К.: Знання, 2011. – 257 с.

Навчальний посібник містить систематизований виклад історії та теорії естетики як філософської науки, що розглядає закономірності становлення і вияву чуттєвої культури людства й особистості, своєрідність естетичного відношення до світу в оціночно переживаючій і творчо-формуючій діяльності, закріпленої в системі форм естетичної свідомості (естетичні почуття, смаки, ідеал), у категоріях (прекрасне, піднесене, трагічне, комічне), в мистецтві. Досліджено виховний вплив мистецтва на особистість. Уперше розкрито закономірності становлення та історичного розвитку української естетики.

 

 
 

 

Фіцула М.М.

Педагогіка вищої школи: навчальний посібник / М.М.Фіцула. – 2-ге вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – 456 с. (Серія „Альма-матер”).

У посібнику розкриваються загальні засади педагогіки вищої школи, сутності, змісту і завдань, форм і засобів організації навчання студентів, сучасних навчальних технологій. Системно викладено в ньому основні питання методичної роботи у вищому навчальному закладі, принципи управління ним, особливості взаємодії його управлінських органів із громадським самоврядуванням.

 

 
 

 

Приступенко Т.О.

Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації: навчальний посібник / Т.О.Приступенко. – К.: Знання, 2011. – 351 с.

У посібнику розглядаються найважливіші питання теорії та практики журналістики, пов’язані із сучасним функціонуванням вітчизняного інформаційного простору. Значну увагу приділено основним принципам етичної діяльності журналістів України, проблемам свободи слова, правовій регламентації функціонування вітчизняних мас-медіа. У додатках наводяться документи, які регламентують діяльність журналістів різних країн.

 

 
 

 

Лукашевич М.П., Семигіна Т.В.

Соціальна робота (теорія і практика): Підручник. – К.: Каравела, 2009. – 368 с.

У підручнику розкрито сутність поняття „соціальна робота” як галузі науки, навчальної дисципліни та фахової діяльності. Розглянуто основні типи теорій та моделей соціальної роботи, еволюцію теорії та практики соціальної роботи в Україні та за кордоном. Практична соціальна робота викладена відповідно до особливостей різних груп клієнтів та завдань роботи з ними.

 

 
 

 

Політологія: навчальний посібник / М.П.Гетьманчук, В.К.Грищук, Я.Б.Турчин та ін.; Під ред. М.П.Гетьманчука. – К. : Знання, 2011. – 415 с.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади політології як науки, теорію та практику демократичного суспільства, особливості функціонування інститутів державного управління в умовах посткомуністичних трансформаційних процесів, проблеми забезпечення національної безпеки України, сутність та особливості правової та правоохоронної політики, місце правоохоронних органів у системі державної влади, основні аспекти протидії транснаціональній злочинності в умовах глобалізації сучасного світу.

 

 
 

 

Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навчальний посібник / В.П.Андрущенко, Г.І.Волинка, Н.Г.Мозгова та ін. Під ред. Г.І.Волинки. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2011. – 368 с.

Посібник призначений для студентів бакалаврату, які вивчають філософію. Книга охоплює класичні складові дисципліни. Завдяки систематичному та ущільненому викладу посібник допоможе студентам не лише підготуватись до занять, а й уникнути передсесійних стресів.

 

 
 

 

Загальна психологія: Підручник / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Каравела, 2011. – 464 с.

У підручнику з урахуванням світового та вітчизняного досвіду психологічних досліджень висвітлюються загальні питання психології як науки та закономірності формування і розвитку психіки як особливої форми життєдіяльності. Докладно описано конкретні наукові методи психологічного дослідження та особливості статистичного методу в психології. Висвітлено вагомі здобутки українських психологів у тих напрямах, що визначають світовий рівень наукових досліджень. Також представлені ідеї та погляди, які досі не розглядались у навчальній літературі.

 

 
 

 

Конфліктологія: навчальний посібник. – Львів: „Магнолія 2006”, 2011. – 229 с.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання природи і динаміки конфліктів, причини їх виникнення і тактики дій щодо розв’язання з урахуванням професійної спрямованості підготовки майбутніх правознавців.

 

 
 

 

Савчин М.В.

Вікова психологія: навчальний посібник / М.В.Савчин, Л.П.Василенко. – 2-ге вид., доп. – К.: Академвидав, 2011. – 384 с. – (Серія „Альма-матер”).
У навчальному посібнику висвітлено загальні засади, теоретичні основи, історію розвитку вікової психології, розкрито особливості психічного буття людини від початку життя до останніх днів.

Адресований студентам вищих навчальних закладів, а також буде корисний всім, кому за фахом доводиться мати справу з людьми, хто намагається вибудовувати стосунки на основі знання про себе та інших.

 

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ