Дорогі друзі! Щодня ми працюємо над тим, щоб користування бібліотекою було зручним і приємним для вас! Для того, щоб скоротити час очікування, а також дотримуватися соціальної дистанції — зареєструйтесь в бібліотеці он-лайн!.

Терези долі гетьмана Полуботка

Поділіться цією сторінкою:


Полуботку-Полуботку,
Наказний гетьмане!
А хто ж тобі гетьманськую
Булаву дістане?
.......
Не питайте, хто Павлові
Булаву добуде,
Є у нього Україна,
Є у нього люди.

(Степан Руданський. Павло Полуботок. Поема.)


Більше 300 років віддаляють нас від часу правління Павла Полуботка, наказного гетьмана українського козацтва, а міфи та легенди навколо його постаті та захованих ним скарбів не перестають хвилювати і сьогодні.

Козацький рід Полуботків відомий ще з ХVІІ століття. За гетьмана Дем’яна Многогрішного у Чернігівському полку служив сотник Артемій Полуботок. Його син Леонтій був Переяславським полковником і генеральним бунчужним, а його сім’я родичалася із Самойловичами. Родинні відносини з гетьманом Самойловичем давали надійну основу для процвітання сім’ї. Але у 1687 році Самойлович, обмовлений Мазепою, був зміщений, а гетьманської булави за допомогою Василя Голіцина, фаворита царівни Софії, добився сам наклепник. Всі родичі і друзі опального гетьмана опинилися в немилості. Був позбавлений полковничої посади Леонтій Полуботок, а його син Павло, аж до 1705 року офіційною посади не займав, був приписаний до Чернігівського полку і займався в основному облаштуванням свого господарства, примноження своїх багатств, земель і маєтків. Лише у 1705 році він був призначений чернігівським полковником.

Нащадок величного роду — Павло Леонтійович Полуботок, опинився в ролі гетьмана в найбільш несприятливий для України момент. Позаду лишились трагічні для історії держави події: битва під Полтавою та перехід гетьмана Мазепи на бік шведів; розгром Запорізької січі, вчиненого військами царського улюбленця Олександра Меньшикова (Петро І вирішив, що Україні дано занадто багато прав і свобод).

На скликаній, на вимогу царя Петра I, козацькій раді в Глухові, Стародубський полковник Іван Скоропадський відмовлявся від пропонованої йому гетьманської булави. Козацька старшина висунула кандидатуру Павла Полуботка. Цар Петро не погодився з такою кандидатурою: «этот чоловик хитер, с него может вийти другой Мазепа». На вимогу царя, гетьманом був обраний Іван Скоропадський.

Після смерті Скоропадського у 1722 р., Петро I звелів виконувати обов’язки гетьмана полковнику Полуботку з генеральною старшиною, радячись у всіх справах з головою колегії С. Вельяміновим. Старшина через особливу депутацію порушила клопотання про дозвіл на обрання нового гетьмана, але на це Петро I влітку 1723 р. відповів, що справа про обрання гетьмана відкладена на невизначений час.

Хоч офіційною владою не було визнано його гетьманських повноважень, однак вольовий сотник прагнув увести порядок та законність в українському управлінні і покласти край старшинським зловживанням на місцях.

Полуботок відзначився також як культурний діяч (зібрав велику бібліотеку, впорядкував власний літопис — «Кроніку» за 1452—1715 рр.).

У травні 1723 р. відбув до Санкт — Петербурга на чолі старшинської депутації (до якої входили також І. Чарниш, С. Савич, Д. Апостол, В. Жураківський, Я. Лизогуб) для переговорів з Петром І про «відновлення давніх козацьких вольностей»; Від однієї спроби подати прохання про відновлення гетьманства, Петро І прийшов в лють, членів делегації ув’язнив у Петропавловську фортецю, і тільки смерть царя врятувала їх від заслання до Сибіру. У листопаді 1723 р., Полуботок помер у камері Петропавлівки за кілька місяців до смерті царя.

Лише дружина і спадкоємиця Петра Катерина І милостиво дарувала ув’язненим українцям свободу, після чого вони повернулися на батьківщину все ... крім Павла Полуботка.

Декілька слів, про невмирущу легенду, щодо золото Полуботка, яке 1723 року український гетьман Павло Полуботок нібито залишив на зберігання в в одному з англійських банків.

Згідно з легендою, перед арештом Полуботок таємно віддав на зберігання 200 тисяч золотих монет банку в Англії під 7,5 %. Сума грошей, банк і відсотки варіюються в різних варіантах: одне з джерел вказує на дві бочки із золотом під 2,5 % в банку Британської Ост-Індської компанії. У заповіті Полуботок нібито залишив 80 % золота на майбутнє незалежної України, а решту — своїм правонаступникам.

Історія набула широкої популярності 1907 року, коли була опублікована в російському журналі «Новий час» професором Олександром Рубецом. 1908 року Міністерство закордонних справ Росії виписало російському консульству в Лондоні ордер на розслідування.

Надалі час від часу ця тема привертає до себе увагу. Так під час розпаду Радянського Союзу історія знов привернула увагу громадськості. Інтерес до золота Полуботка збігся з візитом до Києва в червні 1990 року прем’єр-міністра Великобританії Маргарет Тетчер.

1993 року на кіностудії ім. Довженка поставлено фільм «Вперед, за скарбами гетьмана» (Hunt for the Cossack Gold) у жанрі бурлескної комедії. Мораль фільму — справжнє багатство України не в міфічному золоті, а в її народі та національному характері.

Більш детально про історичні події того часу, життя українського козацтва та власне про історичну постать Павла Полуботка Ви узнаєте з книг представлених на віртуальній виставці

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=47%2F2010 Указ Президента України «Про заходи щодо вшанування пам’яті Павла Полуботка»

http://uk.wikipedia.org/wiki/Полуботок_Павло_Леонтійович Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

http://ukraine-history.com.ua/biografy/getmani_ukraine/polubotok_pavel.htm біографії українських діячів

http://biography.com.ua/?p=515 — біографії Великих Українців

http://pravyteli.uaweb.org/lib/polubotok.html правителі України

http ://www .bukovina .biz .ua /news /3842 про золото Павла Полуботька

http://svoye.at.ua/news/2008-11-02-195 — короткий зміст фільму «Вперед, за скарбами гетьмана»

Україна віхи історії: Альбом; Історико-культурологічне видання / Авт.-упоряд. В.Томазов, О.Ясь; Передмова В.Смолія. — К. : Мистецтво, 2003. — 432 с.: Іл. — Бібліографія: с.428

Представлено визначних історичних особистостей, відомих діячів науки, освіти і культури. Ілюстративна реконструкція спирається на документальні матеріали, а також на художню інтерпретацію національної історії, відображену в українському мистецтві.

Україна — козацька держава. Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах: Наукове видання / Керівник проекту, автор-упорядник, художник, фотограф, ілюстратор В.Недяк. — К.: Емма, 2004. — 1216 с.: іл. — Бібліографія: с.1214. — Перелік скорочень: с.6; Вступне слово історика. Валерій Смолій, академік НАНУ, директор Інституту історії України НАНУ: с.13; Вступне слово художника. Андрій Чебикін, народний художник України, академік АМУ, президент АМУ: с.14; Вступне слово мистецтвознавця. Борис Возницький, почесний академік АМУ: с.15; Передмова автору проекту. Володимир Недяк, мистецтвознавець: с.16

100 знаменитых загадок истории / Автор.-сост. М.А.Панкова, И.Ю.Романенко, И.Я.Вагман, О.А.Кузьменко. — Харьков: Фолио, 2004. — 511 с.: ил. — (100 знаменитых). — От авторов: с.3.

Історія не знайдених до цих пір скарбів українського гетьмана Павла Полуботка (бл. 1660-1724).

Довiдник з iсторiї України: А-Я: Посiбник / Пiд ред. I.Пiдкови, Р.Шуста. — 2-ге вид., доопр. i доповн. — К.: Генеза, 2001. — 1136 с. — Авторський колектив: с.1134; Список умовних скорочень: с.1135. — Пiслямова: с.1132.

Короткі довідки про найважливіші події української історії, біографії політичних, громадських, культурних, військових українських та зарубіжних державних діячів. Полуботки — укр. козацько-старшинський рід на Чернігівщині в 17-18 ст.

Лапичак, Дмитро I ванович. Історія України в датах / Лапичак, Дмитро I ванович. — 3-тє вид., доп. й перероб. — Львi в: I н-т народознавства НАН України, 1995. — 440 с. — Бi блi ографi я с. 431.

Хронологічний опис історії України широко висвітлює праісторію нашого народу. У додатку подано географічну довідку про нашу зем лю, порядок українських князів, гетьманів, реєстр кошових отаманів на Січі 1652-1775 рр. та ін.

Верстюк, В.Ф. Україна вi д найдавнi ших часi в до сьогодення: Хронологi чний довi дник / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев. — К.: Наукова думка, 1995. — 688 с.

Довідник є зібранням фактографічного матеріалу історії України, впорядкованого за хронологічним принципом. Він відтворює декілька тисяч визначних подій українського минулого, в т. ч.: про депутацію козацької старшини на чолі з П.Полуботком та ін. до цар я Петра I з проханням відновити гетьманство та розширити автономію Гетьманщини.

Смолi й, Валерi й Андрi йович. Малий словник i сторi ї України / Смолi й, Валерi й Андрi йович, Кульчицький, Станi слав Владиславович, Майборода, Олександр Микитович; Гол. редактор Свi тлана Головко. — К.: Либi дь, 1997. — 464 с.

У словнику в стислій формі подано основні відомості з історії У країни від найдавніших часів до сьогодення. Міститься інформація з археології, демографії, економіки, історії культури, тощо, наведено біографічні дані багатьох історичних діячів.

Іванченко, Раїса Петрівна. Історія без міфів: Бесіди з історії української державності / Іванченко, Раїса Петрівна; Передм. авт. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К.: МАУП, 2007. — 624 с.: Іл. — Список рекомендованої та використаної літератури: с.601. — Історія і наш час: с.3.

Іс торія української державності, починаючи з Трипільської цивілізації, Малоросійська колегія та протидії наказного гетьмана П.Полуботка.

Полонська-Василенко, Наталія Дмитрi вна. Історія України: У 2-х тт. Т.2: Від середини ХVII столi ття до 1923 року / Полонська-Василенко-Моргун, Наталія Дмитрi вна; Худож. Є.Муштенко. — 3-тє вид., репринтне. — К.: Либi дь, 1995. — 608 с.: іл., портр. — Джерела і бi бліографi я: с.547. — Гетьмани України: с.257; Iменний та геогр. покажчики: с.555; Покажчик народів: с.598.

Оригінальне дослідження української історії висвітлює період від середини XVII ст. до початку 20-х років нашого століття.

Яковенко, Наталя. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. 3-те вид., переробл. та розшир. / Яковенко, Наталя. — К.: Критика, 2006. — 584 с.: іл. — Бібліогр/: с.531. — Передмова: с.9; Покажчик: с.538; Перелік ілюстрацій: с.573.

Концепція автора спрямована н а переосмислення усталеної схеми української історії. Видання щедро оздоблено ілюстративним матеріалом.

Дві Русі [Текст] / За заг. ред. Л.Івшиної. — 4-е вид., стер. — К.: ЗАТ «Українська прес-група», 2005. — 496 с.: фотоіл. — (Біб-ка газети «День»). — Слово до читачів: с.3.

Збірник історичних есе, науково-популярних нарисів об’єднаний однією темою: українсько-російські відносини (політичні, військові, культурні). Лист гетьмана П.Полуботка до Петра I .

Києво-Могилянська академія в іменах ХVII-XVIII ст.: Енциклопедичне видання / Упоряд. З. І. Хижняк; За ред. В. С. Брюховецького. — К.: Академія, 2001. — 736 с.: іл. — Додатки: с. 621; Додаток 1. Скорочення слів, абревіатури: с. 622; Додаток 2. Тлумачний словник маловживаних і застарілих слів та деяких подій: с. 626; Додаток 3. Імменний покажчик: с. 646; Додаток 4. Географічний покажчик: с. 694; Додаток 5. Джерела, використані авторами статей: с. 706; Додаток 6. Автори статей: с. 727 . — Від упорядників: с. 7.

В енциклопедії представлено майже 1500 імен: гетьманів, дипломатів, професорів, письменників, медиків, композиторів і багато ін. Полуботок П. Леонтійович — полковник чернігівський, наказний гетьман Лівобережної України, навчався у КМА (1670-ті рр.)

Видатні постаті в історії України ІХ-ХІХ ст. : Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети: Довідкове видання / Авт.-упорядн.: В.І.Гусєв, В.П.Дрожжин, Ю.О.Калінцев, О.Г.Сокирко, В.І.Червінський. — К.: Вища школа, 2002. — 359 с.: іл. — Слово до читача: с.5.

Наведено біографічні відомості, стисло висвітлено суспільно-політичні погляди та роль і місце кожної особи в історичному розвитку України. Промова Павла Полуботка в творах українських істориків.

Деркач, Андрій. Глухів — гетьманська столиця [Текст] / Деркач, Андрій. — К.: Павлим, 2000. — 176 с.: іл.

Книга знайомить з гетьманською столицею козацької України — Глуховом. У великому часовому проміжку — злети і занепади його історичної місії, тисячі людських доль з ї хніми радощами та печалями. Глухів і Малоросійська колегія. Міркування автора щодо славнозвісного легендарного «Скарбу Полуботка».

Історичні постаті України [Текст]: Історичні нариси / Упоряд. та вступ. ст. О.В.Болдирєва; Худож. В.Т.Миненко. — Одеса: Маяк, 1993. — 384 с.: іл., портр. — Історія — це роман, який був насправді: с.3.

До збірника увійшли життєписи українських національних героїв —геьманів П.Сагайдачного, Б.Хмельницького, П.Полуботка та ін., написані відомими вітчизняними і зарубіжними письменниками та істориками.

Антонович, Володимир Бонi фатi йович. Коротка історія Козаччини [Текст]: З ілюстраціями і картою України / Антонович, Володимир Бонi фатi йович; Передм. В.Сімоновича; Вступ. сл. авт.; Худож. Є.І.Муштенко. — К.: Видавництво «Україна», 1991. — 158 с.: іл., портр. — (Книжковий архів). — Про життя та діяльність Володимира Антоновича: с.5; Всупне слово автора: с.11.

На сторінках книги оживає сива давнина — історія славного козацтва, Запорізької Січі, що була душею визвольної боротьби українського народу у XVI — XVII ст. Купка старшини із П.Полуботком, які нагарбали собі козацьких земель, і через те не мали популярності серед простого народу, звернулася до уряду із протестом за порушення пактів.

Гетьмани України [Текст]: Історичні портрети: Збірник / Передм. Я.Дзири; Худож. І.С.Камінський, Ю.Ф.Назаренко. — К. : Журнал «Україна»; Газета «Вечірній Київ», 1991. — 216 с.: іл., портр. — Згадаємо праведних гетьманів: с.3.

Життєпис українських діячів державного рангу: Д.Вишневецького, П.Сагайдачного, Б.Хмельницького, І.Виговського, П.Тетері, І.Мазепи, П.Полуботка та ін.

Володарі гетьманської булави [Текст]: Історичні портрети / Передм. В.А.Смолія; Під ред. О.М.Дмитренка; Худож. Ю.В.Бойченко. — К.: Варта, 1991. — 560 с.: іл., портр. — (Бібліотечна серія). — Готові покласти життя: с.3.

На основі маловідомих, раніше недоступних архівних матеріалів автори створюють багатогранні цікаві портрети двадцяти найвідоміших козацьких обранців, висвітлюють їхню роль в державотворенні України.

Реєнт, Олександр Петрович. Усі гетьмани України: Легенди. Міфи. Біографії / Реєнт, Олександр Петрович, Коляда, Ігор Анатолійович; Слово до читача від авторів. — Харьків: Фоліо, 2008. — 415 с. — (Історичне досьє). — Використана література: с.413. — Тому роду нема переводу, в которому браття милують згоду!: с.3; Післямова: с.412.

Українська Гетьманська держава за роки свого існування мала 17 гетьманів. Діяти цим гетьманам довелося в найскладніших, найтяжчих, іноді найтрагічніших для України історичних умовах. У книжці надається правдивий і об’єктивний життєпис гетьманів, а також інших найвищих військових керівників українського козацтва.

Костомаров, Микола Іванович . Галерея портретів [Текст]:

Біографічні нариси. Для середнього та старшого шкільного віку / Костомаров, Микола Іванович; Пер. М.Ілляш; Передм. В.Замлинського; Худож. С.Семендяєв . — К.: Веселка, 1993. — 326 с.: іл., портр. — (Золоті ворота).

Біографічні нариси відомого дослідника вітчизняної історії М.Костомарова про видатних діячів української історії та культури.

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАМИ:

  • blog
  • facebook
  • tweetter
  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • pinterest
  • Instagram

НАШІ НАГОРОДИ

Дізнатися наші реквізити для добровільних пожертв бібліотеці — Конт.тел. (бухгалтерія бібліотеки):
(044) 288-23-36

(044) 288-30-12
lib@msmb.org.ua

ВГОРУ